Transport humanitarny 23/24 marca 2022

Nocą 23 na 24 marca mądrzejsi o zdobyte doświadczenia, ruszyliśmy w drogę do granicy z Ukrainą. Tym razem towarzyszyli nam Pani tłumaczka i uchodźcy polityczni z Białorusi, studenci Politechniki Śląskiej. Jednak to dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców, które wpłynęło również z Hiszpanii i Francji, darom rzeczowym indywidualnych mieszkańców i personelu Szpitala Nr 2 im. Tadeusza Boczonia, firmie przewozowej MK TOUR, której pracownicy w ramach wolontariatu pomagali w załadunku, wykonali transport do granicy i z powrotem, użyczając jednocześnie nieodpłatnie autokaru, społeczności Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy” ,która przyjmowała i magazynowała przekazywane przez mieszkańców dary rzeczowe, wolontariuszy w tym Panom z noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy MOPS w Mysłowicach, członkom stowarzyszenia pomagającym w segregacji darów, załadunku autokaru i pełniących dyżury w dniu wyjazdu.

Stowarzyszenie pokryło koszty paliwa i opłat drogowych z wyjątkiem odcinka autostrady A4, gdzie z opłaty za przejazd zwolniła transport dyrekcja Stalexport Autostrady S.A. Ponadto zakupiliśmy leki zgodnie z potrzebami służb ukraińskich. Dziękujemy właścicielom i personelowi Bistra Szarotka za przygotowanie kolejny raz kanapek dla przewożonych osób i pozostających w punkcie zbiórki uchodźców, służbom województw śląskiego i podkarpackiego, wolontariuszom z punktów recepcyjnych, którzy byli z nami w kontakcie podczas transportu i sprawnie zaopiekowali się uchodźcami.

Z granicy do Katowic podróżowały z nami 33 osoby w tym 9 dzieci i 6 seniorów, gdzie podjęły je służby punktu recepcyjnego pomagając w kontynuacji podróży cześć podróżujących do okolicznych miast śląskich i dalej na zachód. Łącznie skorzystało z naszego transportu 88 osób w tym 43 dzieci i 8 seniorów. Przekazano 14 palet darów rzeczowych stronie ukraińskiej. Dziękujemy z serca za wszelkie wsparcie bez którego niesienie pomocy uchodźcom było by niemożliwe.

Humanitarian transport 23/24 March 2022 On the night of 23/24 March, wiser for the experience we had gained, we set off on our way to the border with Ukraine. This time we were accompanied by a translator and political refugees from Belarus, students of the Silesian University of Technology. However, it is thanks to the financial support of the residents, which also came from Spain and France, the gifts in kind of individual residents and the staff of the Hospital No. Tadeusz Boczoń, the transport company MK TOUR, whose employees volunteered to help with the loading, transported to the border and back, while lending a free coach to the community of the Private Kindergarten „Akademia Małego Explorers”, which received and stored gifts in kind provided by residents, volunteers in these men from night shelters for homeless men at MOPS in Mysłowice, members of the association helping in the segregation of gifts, loading the coach and on duty on the day of departure. The Association covered the costs of fuel and tolls, with the exception of the A4 motorway section, where the management of Stalexport Autostrady S.A. exempted the toll from the toll. In addition, we purchased drugs in accordance with the needs of the Ukrainian services. We would like to thank the owners and staff of Bistro Szarotka for preparing sandwiches for transported people and those staying at the refugee collection point, the services of the Śląskie and Podkarpackie voivodeships, volunteers from reception points who were in contact with us during transport and took care of the refugees efficiently. 33 people traveled with us from the border to Katowice, including 9 children and 6 seniors, where they were taken by the reception desk services, helping in the continuation of the journey of some traveling to the surrounding Silesian cities and further west. A total of 88 people used our transport, including 43 children and 8 seniors. 14 pallets of material gifts were donated to the Ukrainian side. We thank you from the heart for all the support without which it would be impossible to help refugees.