Sprawozdanie w ramach OPP za rok 2020

Coroczne sprawozdanie z ramach OPP składane przez SIL Nasze Mysłowice można znaleźć na stronie:

Sprawozdanie merytoryczne


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Bilans


Rachunek zysków i strat


Informacje dodatkowe