1% dla stowarzyszenia

Szanowni Państwo!
Prosimy, pamiętajcie o przekazaniu 1% dla stowarzyszenia i bieżących wpłatach na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
Dzięki naszym darczyńcom i wolontariuszom możemy pomagać osobom potrzebującym, integrować pokolenia przez propagowanie wolontariatu, podejmować działania na rzecz miasta. Pomagać również obywatelom Ukrainy uciekającym z obszaru dotkniętego wojną i przekazywać pomoc walczącym.
Za wszelką okazaną pomoc również społeczności międzynarodowej szczególnie z Hiszpanii i Francji z serca dziękuję Piotr Olszowski

Ladies and gentlemen!
Please remember to transfer 1% for the association and to make ongoing payments to the PKO BP account 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
Thanks to our donors and volunteers, we can help people in need, integrate generations by promoting volunteering, and take action for the city. Assist also Ukrainian citizens fleeing the war-affected area and provide aid to those who fight.
I would like to express my heartfelt thanks to Piotr Olszowski for all the help provided to the international community, especially from Spain and France